วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกล่าวเปิดการประชุม
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และปศุสัตว์ทุกๆอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องของสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับและให้โอวาท น.สพ.พืชผล น้อยนาฝายและนางเสาวณีย เปลี่ยนพานิช รายงานความก้าวหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ทีมงานอำเภอเวียงแก่นโดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอ นายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์อำเภอ  นายณรงค์ ลอชา สาธารณสุขอำเภอนำเสนอการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดระบาดของอำเภอเวียงแก่นเมื่อตุลาคม๒๕๕๖ น.สพ.จำนงค์ สันกว๊าน ดำเนินการอภิปราย

แต่ทีมงานปศุสัตว์อำเภอยังอยู่เหนียวแน่นไม่ไปไหน

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อยปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโย บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมการพัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ สร้างเครือข่ายตัวแทนที่จะนำความรู้ไปขยายผลเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร  วิธีการอบรมจะเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีชั้นเรียน เรียนจากของจริงในฟาร์มตามฐานต่างๆมีฟาร์มเตรียมความพร้อมไว้ ๙ ฐาน


 เดินชมสวนไปตอบคำถามกันไป
 นาข้าวที่มีแหนแดงขึ้นเต็มเป็นปุ๋ยในนาข้าว
 เป็นอาหารปลาบ้าง เป็ดบ้าง
 ต้นไผ่หวาน เด็ดกินยอดอ่อนได้เลย
 โรงเรือนหลังคาไปร่งใสสำหรับตามูลควาย สร้ายได้ 2000 บาทต่อเดือน จากควาย 12 ตัว
 กองฟางข้าวที่กักเก็บไว้ยามขาดหญ้าอาหารสัตว์
 แม่ไก่ที่ลุงชวนเล่าว่าฟักไข่ให้สามรุ่นโดยไม่หยุด เอาไข่จากแม่อื่นมาให้ฟักต่อเนื่องกันตลอด มีอาหารให้เต็มที่
 ไก่พ่อแม่พันธุ์หากินตามในสวนอิสระ
 เรียกไก่แบบธรรมชาติก็น่าจะได้
 บริเวณเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อผลิตพ่อแม่ และขุนขาย
 มีตาข่ายล้อมเพื่อให้พ่อแม่พันธุ์แท้ผสมกัน
 ช่วยกันให้หญ้าควาย ที่ลุงชวนไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยตลอดวัน ขังไว้ในโรงเพื่อให้ได้เก็บมูล จนบ่ายๆจึงปล่อยออกไปเล็มกินหญ้า
 สนุกกับการให้หญ้าควาย
 เครื่องตะบันน้ำที่ลุงชวนบอกว่าน้ำไม่ต้องตกสูงถึงสองเมตรก็ปั้นน้ำขึ้นได้ เพราะที่ลุงลองทำแค่เมตรเดียว ก็ดันน้ำขึ้นไปให้ควายกินได้แล้ว
 กกลูกไก่ในกล่องกระดาษ
 อาหารกลางวันไข่พะโล้ กับแจ่วบอง
 บ่ายทำน้ำชีวภาพ สาธิตการทำสะกัดน้ำชีวภาพจากกล้ายสุก

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมตัดสินการประกวดโค กระบือ ในงานวันเกษตรที่ อบต.ดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


จากซ้าย นายสุพล ปานพาน,นายนิคม ดอกสลิด,นายนิทิต จิตนิยม นางสาวปณิสรา จิตนิยม,นายพีระพันะ์ ตั้งตระการพงค์ ,นายสุระ สุขใส
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานกรรมการ,กิจกรรมประกวดโค กระบือ ในงานวันเกษตร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นับเป็นการบูรณาการงานด้านปศุสัตวฺ์กับท้องถิ่นที่น่าขยายไปทุกๆพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมบริการกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าประจำปี ๒๕๕๗ วันสุดท้ายบ้านเหล่าเจริญเมือง

นายทองคำ ยาปโลหิต นายกเทศมนตรี กล่าวเปิดเวทีประชาคม และแนะนำหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๕ ที่ศาลาเอนกประสงค์ของบ้านเหล่าเจริญเมือง  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีประชาชนนำสุนัข และ แมว มารับวัคซีน จำนวน ๑๖๓ ตัว  และมีทำหมัน สุนัข ๒ ตัว มีภาพสีสันบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมมาฝากเช่นเคย


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมบริการสุขภาพสัตว์และโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๔ ที่ศาลาเอนกประสงค์ของบ้านแม่เผื่อ  หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีประชาชนนำสุนัข และ แมว มารับวัคซีน จำนวน ๙๙ ตัว น้อยกว่าเมื่อวาน และมีทำหมันแมว ๓ ตัว สุนัข ๒ ตัว มีลูกสุกรมาตอนผ่าตัดใส้เลื่อน ๔ ตัว มีภาพสีสันบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมมาฝากเช่นเคย

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ 3 ที่บ้านทุ่งก่อ

 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๓ ที่ศาลาเอนกประสงค์ของวัดทุ่งก่อ บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีประชาชนนำสุนัข และ แมว มารับวัคซีน จำนวน ๑๘๘ ตัว มากกว่าเมื่อวาน และมีทำหมัน ๓ ตัว มีภาพสีสันบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมมาฝากครับ