วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมตัดสินการประกวดโค กระบือ ในงานวันเกษตรที่ อบต.ดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


จากซ้าย นายสุพล ปานพาน,นายนิคม ดอกสลิด,นายนิทิต จิตนิยม นางสาวปณิสรา จิตนิยม,นายพีระพันะ์ ตั้งตระการพงค์ ,นายสุระ สุขใส
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานกรรมการ,กิจกรรมประกวดโค กระบือ ในงานวันเกษตร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นับเป็นการบูรณาการงานด้านปศุสัตวฺ์กับท้องถิ่นที่น่าขยายไปทุกๆพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น: