วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับอำเภอ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายจิตรกร ธิวงค์เวียง รองประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ (1) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
(2) โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” (3) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ชั้น 2

บรรยากาศการประชุม 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

“ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรไก่ไข่ทฤษฎีใหม่ สอบถามข้อมูลการดูแลสัตว์ปีกและการจัดการฟาร์ม พร้อมทำแบบประเมินโครงการทฤษฎีใหม่ไก่ไข่ (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2561"

วันที่  26  เมษายน  2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ พนักงานจ้างเหมาชุดเฉพาะกิจไข้หวัดนก ออกพื้นที่เข้าเยี่ยมเกษตรกรไก่ไข่ทฤษฎีใหม่ สอบถามข้อมูลการออกไข่ในแต่ละเดือน การจำหน่ายและการบริโภค ดูการจัดการฟาร์ม พร้อมทำแบบประเมินโครงการทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2561
- จำนวนเกษตรกร 10 ราย 
- จำนวนสัตว์ปีก  155  ตัว
ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ร่วมงานวันเทศบาลที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

. 24เมษายน2562  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมทำบุญถวายทานสวดพุทธมนต์กับคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมทั้งร่วมพิธีวันเทศบาล มอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ดีเด่นของเทศบาล มีนายทองคำ ยาประโลหิต นายกเทศมนตรีเป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีมหาดไทย ร้องเพลงมาร์ทเทศบาล  จากนั้นขอพรปีใหม่พื้นเมืองท่านนายกตามประเพณีล้านนา


เยี่ยมศูนย์ผลิตและคัดเลือกพันธ์ไก่ประดู่หางดำ.

 24เมษายน2562 นายสุพล ปานพาน ออกพื้นที่เยี่ยมฟาร์มของนายสุรพงค์ มณีวรรณ ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตลูกไก่และคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ เป็นเครือข่าย ศพก.และเป็นแกนนำของแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองด้วย ระยะนี้มีไก่คัดไว้จำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ และลูกไก่จำนวนหนึ่งจำหน่าย สามารถติดต่อสอบถามชื้อหรือมาศึกษาดูงานก่อนได้

"ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรไก่ไข่ทฤษฎีใหม่ ดูการจัดการฟาร์ม มอบยาเวชภัณฑ์ ทำแบบประเมินโครงการทฤษฎีใหม่ไก่ไข่ (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2561 "

วันที่ 24  เมษายน  2562
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เข้าเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ดูการจัดการฟาร์ม แนะนำการทำวัคซีนในไก่ ดูแลสัตว์ป่วย เฝ้าระวังโรคและสัตว์ปีกที่ป่วยผิดปกติ และได้มอบยาเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ไก่ไข่ พร้อมทำแบบประเมินโครงการทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2561
- จำนวนเกษตรกร 6 ราย
- จำนวนสัตว์ปีก  255  ตัว
ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ


วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

นำเสนอผลงานเกี่ยวกับไก่ประดู่หางดำที่ สกว.

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนนักวิจัยโครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการSMAE(Small Medium Agriculture Enterprise ) แผนพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด๔.๐ ณ ห้องปประชุม๑ ชั้น๑๔ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562

 วันที่ 6 เมษายน 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่าพันราย

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร"


วันที่  5 เมษายน 2539 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปฎิบัติงานทำหมันสุนัขแมว โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ดงมหาวัน 3000 บาท เพื่อลดประชากรสุนัข ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
- จำนวนเกษตรกร 19 ราย
- จำนวนสุนัขและแมวทำหมัน 23 ตัว
- สุนัขเพศเมีย จำนวน 10 ตัวสุนัขเพศผู้ จำนวน 5 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัวเพศผู้ 2ตัว