วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานสำหรับเกษตรกรรายย่อย หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์”

นายสุพล ปานพาน ปุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และสมาชิกกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลดงมหาวัน ที่มาเข้าร่วมฝึกอบรม

สำนักงานปศุสัต์จังหวัดเชียงราย(กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์) มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานสำหรับเกษตรกรรายย่อย หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์”จำนวน ๑๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโย บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
การลงทะเบียนของเกษตรกรที่มาอบรม

การกรอกแบบสอบถามประเมินผลผู้เข้าอบรมก่อนเรียน

การวางแผนและบันทึกบัญชีฟาร์มเพื่อเป็นข้อมูลลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสัตว์

นายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์บรรยายการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตสัตว์ การจัดการของเสียจากฟาร์มมาใช้ประโยชน์ หลักการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ และเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงสัตว์
แจกแบบประเมินผลหลังการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

เจาะเลือดไก่ในโครงการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือไก่ชนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย ร่วมกับนายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตรวจติดตามฟาร์มไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ม.7 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ที่เข้าโครงการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือไก่ชนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก จำนวน 2 แห่ง ใน 25 แห่ง ตามเป้าหมายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่ม แห่งละ 10 ตัวอย่าง  เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล หลังจากได้ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ตามโปรแกรมวัคซีนของกรมปศุสัตว์เป็นประจำ
เจาะเลือดที่ปีกไก่ 


เจ้าของฟาร์มไก่หลังบ้านนางสุธรรม ธรรมศร

นางอัมพร พลฤทธิ์

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

การสัมมนาเกษตรกรเครือข่ายแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(ไก่พื้นเมือง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวอรอนงค์ พิมพคำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการชำนาญการ ดำเนินการอบรมโครงการสัมมนาเกษตรกรเครือข่ายแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (ไก่พื้นเมือง)  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ คน มีการชี้แจงโครงการที่มาวัตถุประสงค์ บรรยายการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สถานะการณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อทำแผนพัฒนาระดับจังหวัดต่อไป วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

มอบโค ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเเลี้ยงโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนา

นายนพพร มหากันทา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายมา เยี่ยมการทำงานมอบโค พร้อมให้คำแนะนำ
 เมื่อเช้าวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่มงานสำนักงานปศุสัตว์เชียงราย นำโดยนายพืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ปฎิบัติงาน ตรวจรับและเช็คสุขภาพโค ที่ส่งมาจาก "พิธีไถ่ชีวิต โค กระบือ  เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลวันสตมวารถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " ที่ปทุมธานี แล้วขนย้ายมามอบให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๐ ตัว พิธีเริ่มกว่าจะได้เดินทางโคไม่ได้กินน้ำหญ้ามาเกือบบ ๒ วัน บางตัวจนผอม แทบจะล้มเวลาพลักเบาๆ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ พอมาถึงได้พักและมีนำ้ฟางให้จึงเริ่มสดชื่นดูดีขึ้น  ในการนี้มีนายนพพร มหากันทา ปศุสัตว์จังหวัดได้มาให้คำแนะนำและชี้แนะการดำเนินการ และมีนายศํกดิ์สิทธื์ มะลัยโยและนายคณบดี นามชื่อ เจ้าหน้าที่จากอำเภอปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายและอำเภอเทิง มาช่วยเช็คหมายเลขบัตรประจำำตัวสัตว์จัดลำดับก่อนจับสลากมอบให้เกษตรกร

เกษตรกรดีใจมากมารอรับโคช่วงรถกำลังเดินทางมาถึงเช้าวันที่๒๒มกราคม ๒๕๖๐

บรรยากาศการจับสลากหลังจากพ่นหมายเลขครบแล้ว


สภาพของโคที่ลงรถแล้ว

การตรวจสุขภาพและพ่นหมายเลขเพื่อจับสลากแปลงหญ้าที่เตรียมไว้เลี้ยงโค

มอบยาและเวชภัณฑ์ให้ทำกองทุนยาของกลุ่ม

มอบโคผ่านเชือกให้เกษตรกรที่จับสลากแล้ว
พ่นหมายเลขบนรถ โคที่คนขับรถเอาลงผิดที่อำเภอดอยหลวง ต้องจ้างสองแถวไปขนมาเพิ่ม ๘ ตัว


ท่านปสุสัตว์จังหวัดให้คำแนะนำประธานกลุ่มวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทางศาสนา 100 วัน (สตมวาร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทางศาสนาสตมวาร ครบ ๑๐๐ วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์  นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน ณ ศาลาวัดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียยงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
  
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

เก็บตัวอย่าง CIoacal swab ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ส่งตรวจ(ต่อ)

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวยุพา คำสมุด ผู้ช่วยวิจัย ออกเก็บตัวอย่าง CIoacal swab ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ส่งตรวจ(ต่อ)ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ นการป้องกันโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐