วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อบรมเกษตรกรกลุ่มเข้มแข็งหลักสูตร"เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อบรมเกตรกร ตามแผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้มอบหมายโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรของกรมปศุสัตว์ ที่เครือข่ายแหล่งเรียนรู้สวนของนายชุมพล แก้วสาธร ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่มหาวัน มีเป้าหมายที่กำหนดมา  ราย แต่ปรากฏว่ามีเกษตรกรไก้เคียงที่สนใจมาร่วมรับฟังอีกจำนวนหนึ่ง วางแผนไว้ว่าจะอบรมวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนมาลงตัววันนี้ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เกื่อบสิ้นปีหน่วยเหนือเร่งรัดจัดเพือขับเคลื่อนการใช้งบประมาณให้หมดภายในเดือนธันวาคมทันพอดี


กิจกรรมในสวนของนายชุมพล ที่มีสาธิตให้กลุ่มเกษตรกรที่มาอบรมได้ศึกษาได้แก่ การทำนาปรังแบบปลอดสารเคมี การเลี้ยงวัว เลี้ยงเป็ด ไก่่ ปลา และสุกร ทั้งนี้ในสนมีการปลูกผักสวนครัว ปลูกยางพารา มันสัมปะหลังและสับปะรดด้วย
ทำนาปลอดสารเคมี

ปลูกผักสวนครัว

เลี้ยงเป็ด

เลี้ยงไไก่เอาลูกจากหลายๆแม่มาใส่กรงให้แม่เดียวเลี้ยง

เลี้ยงหมูกึ่งหมูหลุมเพื่อเอาปุ๋ยและลดกลิ่นเหม็น

ยาบยมาให้กำลังใจและช่วยดูแลเตรียมการทำกับข้าว

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เสวนากลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตกระบือ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวอรอนงค์ พิมคำไหล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี่การปศุสัตว์  จัดการอบรมเสวนาผู้นำตัวแทนกลุ่มเลี้ยงกระบือในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ ที่ศูนย์เรียนรู็เศณษฐกิจพอเพียงของนายทวี ดอนแสนเทพ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  มีสมาชิกกลุ่มมาอบรมจำนวน ๑๕ คน  ต่างได้รับรู้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาการเลี้ยงกระบือให้ได้ดียิ่งขึ้น  อำเภอเวียงเชียงรุ้งมีกลุ่มอนุรักษ์กระบือกลุ่มเดียวยกที่มไปกัน ๕ คน มีนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล พาไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชน

เหมือนเคย วันนี้มีบริการสุขภาพสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  เมื่อ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘


วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมเยียนอาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย นายสิน สมบัติตรา

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางอรอนงค์ พิมคำไหล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ออกเยี่ยมเก็บข้อมูลประวัติของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นายสิน สมบัติตรา เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอพิจารณาเลือกเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  นายสินได้รับเลือกเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าไปอบรม "พลังปัญญา" และได้ไปดูงานการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นมาเมื่อต้นปี มีผลงานด้านปสุสัตว์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะการจัดการด้านอาหารลดต้นทุน ทั้งยังมีจิตใจเป็นสาธารณะช่วยเหลือชุมชนทั้งตำบลเป็นอย่างดี