วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสร้างการรับรู้เรื่องไข้หวัดนกของโครงการร้อยใจรักษ์เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม   2564 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกของโครงการร้อยใจรักษ์ ของหมู่บ้านเวียงราชพลี หมู่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สร้างการรับรู้เรื่องไข้หวัดนก ให้เฝ้าระวัง สังเกตุอาการสัตว์ในช่วงฤดูหนาว การจัดการโรงเรือนให้มีความสะอาดและกันแดดกันลม การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดถึงการจัดการเรื่องอาหาร แนะนำเกษตรกรไม่ให้นำเศษอาหารที่มีเนื้อสัตว์ปีกมาเลี้ยงไก่ และแนะนำการปรับการเลี้ยงให้เป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเป็นฟาร์มปลอดโรค (GFM ) พร้อมมอบเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตกร หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อำเภอทันที จากการลงพื้นที่สำรวจสัตว์ปีกไม่พบสัตว์ป่วยตามนิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 แก้ไข ปี 2564 แต่อย่างใด
 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข                                               

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อขอใบรับรอง GFM ”


 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ ลงพื้นที่ติดตามการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อจะขอการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM ชนิดสุกร เพื่อจะได้ประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ และแก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามกฏเกณฑ์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องโรคระบาดในสุกร แนะนำการทำวัคซีนอหิวาต์ในสุกร เฝ้าระวังโรค พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสุกรอย่างสม่ำเสมอ การจัดการเรื่องอาหาร ไม่แนะนำให้ใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากพบสุกรป่วยตามนิยาม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันทีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ส่งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต 5"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2564 น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีนายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อการอนุรักษ์บ้านโป่ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต โดยกลุ่มฯ มีการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ทั้งองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันโรค การจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ การตลาด รวมถึงเงินออม และบริหารเงินทุน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่มให้มีความยั่งยืนต่อไป


"ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง"