วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ส่งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต 5"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2564 น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีนายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อการอนุรักษ์บ้านโป่ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต โดยกลุ่มฯ มีการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ทั้งองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันโรค การจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ การตลาด รวมถึงเงินออม และบริหารเงินทุน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่มให้มีความยั่งยืนต่อไป


"ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง"

ไม่มีความคิดเห็น: