วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสร้างการรับรู้เรื่องไข้หวัดนกของโครงการร้อยใจรักษ์เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม   2564 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกของโครงการร้อยใจรักษ์ ของหมู่บ้านเวียงราชพลี หมู่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สร้างการรับรู้เรื่องไข้หวัดนก ให้เฝ้าระวัง สังเกตุอาการสัตว์ในช่วงฤดูหนาว การจัดการโรงเรือนให้มีความสะอาดและกันแดดกันลม การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดถึงการจัดการเรื่องอาหาร แนะนำเกษตรกรไม่ให้นำเศษอาหารที่มีเนื้อสัตว์ปีกมาเลี้ยงไก่ และแนะนำการปรับการเลี้ยงให้เป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเป็นฟาร์มปลอดโรค (GFM ) พร้อมมอบเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตกร หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อำเภอทันที จากการลงพื้นที่สำรวจสัตว์ปีกไม่พบสัตว์ป่วยตามนิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 แก้ไข ปี 2564 แต่อย่างใด
 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข                                               

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: