วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การประชุมชชี้แจงการบันทึกข้อมูลสัตว์

ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลร่วมการประชุมทางไกลการประชุมชี้แจงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของปี ๒๕๕๘/๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นำตัวแทนเกษตรกรเวียงเชียงรุ้งไปร่วมงานไถ่ชีวิตโค กระบือที่อำเภอแม่สรวย

 นายอัคคพล วันดี(ลุงถา )เป็นตัวแทนจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปรับมอบใบกรรมสิทธิ์กระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.39 น. จังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนายศักดิ์ชาย วงค์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือฯ จำนวน 265,256 บาท ซึ่งได้นำเงินดังกล่าวไปจัดซื้อกระบือให้เกษตรกร และในวันนี้มีเกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือ ตามเงื่อนไข จำนวน 842 ราย จำนวนโค - กระบือ จำนวน 1,370 ตัว มูลค่า 25,036,500 บาท จำนวน 16 อำเภอ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในระดับเขต จัดนิทรรศการและความรู้ทางวิชาการ เช่น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5 ตลอดจนการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์และสินค้าท้องถิ่น เช่น สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ป่าตึงงาม และกลุ่มแม่บ้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นฝ่ายเก็บภาพเพื่อการรายงานและประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มอบไก่ประดู่หางดำให้เกษตรกรตำบลป่าซางรุ่นที่สอง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภออำเภอเวียงเชียงรุ้ง และร.ต.ชาญ สวิง หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกันเป็นสีกขีพยานการมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ดู่หางดำเชียงใหม่ อาหารไก่และ ตาข่ายสำหรับล้อมไก่ ให้กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลป่าซางจำนวนสองกลุ่มบ้านประชาร่วมใจและบ้านห้วยห้าง จำนวน ๓๕ ราย(ไก่พ่อแม่พันธุ์จำนวน ๓๕๐ตัว ) รุ่นที่สอง จากทั้งหมด ๘๐ ราย ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและคนยากจน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ สนามหญ้าหน้าที่ทำการ อส.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมกรรมการจัดเตรียมงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค กระบือ

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค กระบือ ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๓พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ซึ่งจะดำเนินการพิธีดังกล่าวในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนบ้านป่าตึง อำเภอแม่สรวย
  บรรยากาศการประชุมเป็นแบบสบายๆ

การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการย่อยชุดโครงการการบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรัดร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ร่วมนำเสนอและประชุมเพื่อพิจารณาโครงการย่อยชุดโครงการการบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย ในฐานะหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียรเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ รศ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว.,รศงดร.ศิริพร กิรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการ,น.ส.วรรณภรณ์ จันทร์หอมและน.ส.ธนสิตา โชตินนต์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝ่ายเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ การประชุมวันนี้นอกจากนำเสนอหัวข้อโครงการแล้วในภาคบ่ายมีการเสวนาระดมสมองในเรื่องความคืบหน้าการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำด้วย

 ทีมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำเสนอหัวข้อ"ผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสู่การเลี้ยงระบบอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเชียงราย"


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำหรับสร้างผลผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

 เมื่อเที่ยงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง  ออกเยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำหรับสร้างผลผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำที่บ้านห้วยห้าง ของกลุ่มเลี้ยงไก่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่ได้งบประมาณจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและภัยแล้งของรัฐบาล ได้ปรับปรุงไปจนเกือบเรียบร้อยขาดแต่ประตูรั้วที่ยังไม่มี