วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) โดยมี นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน ในฐานนะคณะกรรมการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) โดยมี นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

การอบรมชี้แจงแนวทางการควบคุมป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโสเป็นประธาน เปิดการอบรมชี้แจงแนวทางการควบคุมป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งและ นายสัตวแพทย์ทศพล สวัสดิ์ และทีมงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตลอดจนถึงผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์ จำนวน 170 ราย

 นอกจากการบรรยายความสำคัญของโรค แล้วก็ยังมีการแนะนำเสริม จากสาธาสาธารณสุขอำเภอ ในด้านการรับแจ้งข่าวสุกรป่วยได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่ได้ และนายพัฒนเศรษฐ เหมืองหม้อ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ชี้แจงในด้านการตั้งด่านตรวจตราการเคลื่อนย้ายสุกรของด่านชุมชนในหมู่บ้านแต่ละตำบลเพื่อป้องกันควบคุมไม่ไห้การเกิดโรค    เมื่อเสร็จจากการประชุมมีการมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้เกษตรกรและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพาหนะที่เกษตรกรนำมาด้วยเพื่อเป็นการป้องกันโรคนายสพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอชี้แจงการอบรมความเป็นมา

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

นายสัตวแพทย์ทศพล สวัสดิ์ และทีมงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 (นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ เจริญธนวุฒิ และนายพลางกูร อุปมา นักวิชาการสัตวบาล

นายสัตวแพทย์ทศพล สวัสดิ์ และทีมงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 (นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ เจริญธนวุฒิ และนายพลางกูร อุปมา นักวิชาการสัตวบาล บรรายาย

ร่วมกันบรรยายสรุป ปศุสัตว์ สาธารณสุข และปลัดความมั่นคง

 เมื่อเสร็จจากการประชุมมีการมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้เกษตรกรและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพาหนะที่เกษตรกรนำมาด้วยเพื่อเป็นการป้องกันโรค


พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครถที่มาร่วมประชุมทุกคันฟังบรรยาย

รับน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
เช็ดนำ้ยาฆ่าเชื้อก่อนหลังเข้าประชุม

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วม ประชุมกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุพลปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม เลี้ยงกระบืออนุรักษ์บ้านโป่งหมู่ 13 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของกลุ่ม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะเรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้สมาชิกกลุ่มทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้
“สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตรวจเยี่ยมกระบือในโครงการธนาคารโค,กระบือ กลุ่มบ้านดงชัย ม.2 ต. ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ”

เมื่อ  วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ ออกตรวจเยี่ยมกระบือในโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ณ. บ้านดงชัย หมู่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดเก็บข้อมูลกระบือที่อายุ ครบ18เดือน เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง และจัดเก็บรูปภาพเพื่อทำเรื่องส่งคืนโครงการหลวงฯ - เกษตร จำนวน 2 ราย - กระบือ เพศเมีย จำนวน 2 ตัว เพื่อจะได้ดำเนินการตาม ระเบียบของทางธนาคารต่อไป
🐃🐃”ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย🐃🐃”
🐃🐃”สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เชียงราย🐃🐃 "

ปศุสัตว์อำเภอร่วมกิจกรรมประกวดไก่ตั้งและแข่งขันตกเป็ดที่อ่างห้วยดินดำ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


วันอาทิตย์ ที่ 15 ก.ย 62 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมมอบรางวัล โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อ่างห้วยดินดำ ต.ทุ่งก่อ มีการแข่งขัน ไก่ตั้งไก่ต่อ / การแข่งขันตกเบ็ดล่าปลาชะโด มีผู้เข้าร่วมสนับสนุน จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลทุ่งก่อ (กรรมการศูนย์) สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง กรรมการหมู่บ้านและชุมชนบ้านป่าห้า อบต.ทุ่งก่อ ชมรมไก่ตั้งไก่ต่อส่ายเชียงราย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน อ่างห้วยดินดำถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้มาท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบต.ทุ่งก่อ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาครัฐกำลังดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง