วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นักศึษาสัตวแพทย์ฝึกงาน มหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานครชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 ร่วมปฎิบัติงาน หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นักศึษาสัตวแพทย์ฝึกงาน มหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานครชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 ร่วมปฎิบัติงาน หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ,มีการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันให้กับสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าให้กับวัดและผู้ด้อยโอกาสในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทำหมันสุนัขเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย6 ตัว แมวเพศผู้ 7 ตัว แมวเพศเมีย 37 ตัว รวมทั้งหมด 57 ตัว ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดย อบต.ป่าซางสนับสนุนยาสลบและวัสดุที่เกี่ยวข้องวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อบรมศึกษาดูงานด้านอาหารสัตว์อินทรีย์และการตลาดเชิงท่องเที่ยว

ชมโรงงานอาหารสัตว์อินทรีย์ี่ใหญ่มากๆ ยังไม่ดำเนินการ ๑๐๐%
 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้พาเกษตรกรมาชิกแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านการทำอาหารอินทรีย์ ณ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวนเกษตรกร 10 รายเพื่อนำไปใช้ในอาชีพประจำวัน ภาคเช้าอบรมและดงานคณะสสัตวศาสตร์ บ่ายเสวนาเครือข่ายและดงานตลาดสสีเขียวของมหาลัยแม่โจ้ ชมกิจกรรมปลูกผักแลกค่าเทอมของนักึกษาแม่โจ้
บรรยากาศนห้องอบรม

รับฟังการบรรยายเรื่องอาหารสัตว์อินทรีย์ี่มีอุปสรรคมากมาย จาก ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์

หลังอบรมการทำอาหารสัตว์อินรีย์แล้ว นั่งรถรางของมอแม่โจ้เยี่ยมชมโรงงานอาหารสัตว์อินรีย์ของคณะสัตวศาสตร์และกิจกรรมในคณะสัตวาสตร์

ระหว่างเดินทางี่ต้องออกจากพื้นเวียงเชียงรุ้งตั้งแต่เช้ามืด ตีห้า
ตอนบ่ายมีการแนะนำเครือข่ายที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เลี้ยงหมูดำ ที่มาจากแต่ละจังหวัด เช่นทุงช้างน่าน แม่ฮ่องสอน จอมทองเชียงใหม่

 และก่อนจะเดินทางกลับท่านอาจารย์ศิริพร กีรติการกุล ได้นัดประชุมหัวหน้านักวิจับพบกับทีมงานที่จะมาสร้างตลาดอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่สินค้าปศุสัตว์ไก่ประดู่หางดำ  หมูดำ  ถึอได้ว่าได้มีการสร้างนวตกรรมด้านความคิดไปอีกระดับหนึ่งหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรคิดการตลาดเอง ขายเอง ไม่มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับวิธีการเลี้ยงที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขอขอบพระคุณทีมงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างสูงไว้ณ โอกาสนี้ด้วยครับวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ตำบลป่าซาง หมู่ ๒ ,๓,๗,๑๐,๑๑ และหมู่,๑๖ จำนวน ๒๓ ราย สำนักงานปศุสัตว์แจกไก่ให้คนละ ๕ ตัวไปเลี้ยงครับ จากการสอบถามทุกรายไก่ไข่หมดแล้ว มีอาหารโปรตีนรับประทานทุกวัน ที่ตลาดไข่ไก่เลยขายไม่ออก
มาเยี่ยมช่วงฤดูทำนาหรือว่า เรามามือปล่าว พี่น้องเราถึงทะยอยมาทีละคนสองคน?

มายังดี กว่าไม่มา ไม่ว่ากันครับ

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมชี้แจงการขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์  ออกประชุมชี้แจงการขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดงมหาวัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงมหาวัน หมู่๑ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  มีกลุ่มเกษตรกรสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๒ ราย

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมเปิดงาน
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี ๒๕๖๐  ณ ลานเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
       โดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งชึ่งเป็นเจ้าภาพหลักได้ประสานเชิญหลายๆหน่วยงานเข้าร่วมให้ความรู้แสดงนิทรรศการ มีประชาชนจาก ๓ หมู่บ้านมาร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน
การลงทะเบียนร่วมงาน

ลงทะเบียนร่วมงาน

มุมของปศุสัตว์มีบริการสุขภาพ ขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์ และจำหน่ายไก่ประดู่หางดำแช่แข็ง

เจ้าหน้าที่จาก ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์อุดหนุนไก่ประดู่หางดำแช่แข็ง

บรรยายากาศการให้และรับบริการจากปศุสัตว์


ฐานเรียนรู้การทำก้อนเบญจคุณ ปุ๋ยก้อนชีวภาพสำหรับปรับปรุงบำรุงดิน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมประชุม การจัดการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  สนง. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  โดย นายนพพร มหากันธา  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมปศุสัตว์อำเภอและประธานกลุ่มเกษตรกร เพื่อตรวจสอบและสอบถามแนวทางการยืมวัสดุครุภัณฑ์ การจัดการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ผลการประชุมได้ข้อสรุป การจัดการที่เป็นที่พอใจทั้งกลุ่มและปศุสัตว์จังหวัด  โดยเกษตรกรต่างให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการของเกษตรกร  มีผ้เข้าร่วมประชุมรวม ๔๐ รายทำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำแช่แข็ง พร้อมส่งถึงผู้บริโภค

แม่บ้านของกลุ่มมาร่วมแรงร่วมใจกันครับ
 เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกเยี่ยมกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำแช่แข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเป็นสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย จากกลุ่มฯสู่ชุมชน
สาวสาว สว .ทั้งนั้นครับ

ผลงานที่แพ๊คเสร็จเรียบร้อยเข้าตู้แช่แข็งครับ สั่งได้ครับ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ติดตามควายในโครงการธนาคารโค กระบือ และเก็บตัวอย่างไก่เพื่อสร้างฟาร์มปลอดโรคไก่พื้นเมือง/ไก่ชน

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบกระบือในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ และเก็บตัวอย่างอุจาระ(Coacal swab)ไก่พื้นเมืองในฟาร์มที่สมัครรับการรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคไข้หวัดนก  ในพื้นที่บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน


     เมื่อเช้า วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงรุ้ง ดำเนินการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่๒/๒๔๖๐ การจัดเก็บและใช้วัคซีนอย่างถูกต้อง  ให้เสร็จเรียบร้อยสิ้นมิถุนายนนี้ ตามนโยบายของจังหวัด  ที่ประชุมรับทราบ เสร็จจากประชุมรับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยไปเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านต่่อไป
     นอกจากนั้นมีเรื่องทั่วไปแจ้งเพิ่มเติมเช่นการตั้งชมรมอาสาปศุสัตว์ การเฝ้าระวังเป็ดไล่ทุ่ง การส่งเสริมเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การเตรียมการจัดการประกวดไก่ประดู่ในงานวันคลินิคเกษตร  การแสดงความคิดเห็น๔ ข้อของนายกรัฐมนตรี  ก่อนปิดประชุมท่านเกษตรอำเภอมาแนะนำตัว ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปลูกข้าวและพืชอื่นๆ


อาสาบางตาเพราะเป็นช่วงฤดูทำนาครับ

ก่อนการประชุมเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อ๔คำถามนายกรัฐมนตรี