วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

บรรยายและสาธิตการทำอาหารลดต้นทุนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นตัวแทนของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการอบรมเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ที่ศูนย์เรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพใหญ่ การอบรมดำเนินมาแล้ว ๓ วัน วันนี้เป็นวันสุดท้าย เช้าเป็นการบรรยายและสาธิตการทำอาหารลดต้นทุนของปศุสัตว์ตอนบ่ายจะเป็นการบรรยายสาธิตของกรมพัฒนาที่ดิน และมอบวุฒิบัตรการอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๓๐ ราย

เมื่อฟังบรรยายเรียบร้อย นายสมัย สาวงษา ก็พาไปทำการผสมอาหารลดต้นทุนวันนี้เป็นการใช้หยวกหมักมาผสมในสูตรอาหาร 

 ไม่ลองไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น ไม่เริ่มก็ไม่มีวันจะเป็น นั่นเอง 
 ทำเสร็จก็แอ๊คชั่นกันหน่อย แล้วแบ่งอาหารไปใช้ดูว่าสัตวืเลี้ยง เป็กไก่ จะชอบกินหรือไม่


 ก่อนอาหารกลางวัน พอดีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนท่านได้มาเยี่ยมชมการอบรมเนื่องจากนายสมัย เป็นอาสาพัฒนาชุมชนด้วย นางพรทิพย์ เมืองมาน้อย นักวิชาการพัฒนาการชำนาญการ ได้แนะแนวการสร้างกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน มีอำนาจการต่อรองและจัดหางบประมาณในการดำเนินการอาชีพ

ร่วมอบรมเกษตรกรที่สวน สมสมัย

เช้าวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่สวนสมสมัย วันนี้เป็นคิวของกรมประมงไปอบรมการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ แต่พี่สมัยเจ้าของสวนโทรมาประสานขอยืมเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ทางคณะทำงานอบรมไม่ได้เตรียมมาก็เลยขอยืมของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปใช้ก่อนทั้งในวันนี้และพรุ่งนี้ที่เป็นคิวการบรรยายของปศุสัตว์ นั่งฟังอบรมการเลี้ยงปลาจนเที่ยง ท่านนาวาตรี ประยรู จาก นพค.๓๕ นำนักศึกษาภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาดูงานและขอสัมภาษณ์เรื่องแรงบันดาลในการมาส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้  เสร็จแล้วบ่ายสองโมงเดินทางเข้าจังหวัดไปร่วมกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม ที่ร้านนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่วันนี้หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์มาจัดงานรณรงค์ดื่มนม และอาหารปลอดภัย 

ร่วมงานรณรงค์บริโภคนมในซุ้มนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมโค เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ อาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ในงานพ่อขุนเม็งรายและกาชาดจังหวัดเชียงราย


วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และทีมงานปฏิบัติงานการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมทำวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบธรรมชาติสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน ที่บ้านนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เริ่มแรกด้วยบริหารบัญชีการจัดการส่งไก่ไปขึ้นห้างแมคโครตามที่อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล หัวหน้าผู้ประสานโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประสานไว้ให้ คืนเงินให้เจ้าของไก่แต่ละรายที่จับมาขายจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ จากนั้นเริ่มการประชุมมีหัวข้อสำคัญการเตรียมยืมอาคารSMLทำโรงเชือดไก่  การเลี้ยงไก่ตามแนวธรรมชาติที่มีการป้องกันโรคที่ดี  เพราะจะมีการสุ่มตรวจจากผู้บริโภค หรือบางครั้งอาจจะเข้ามาเยี่ยมชมด้วย  แจ้งการอบรมประเมินมาตรฐานการเลี้ยงของกลุ่ม  และสุดท้ายมอบตู้ฟักไข่ ขนาด ๓๖๐ ฟอง ให้กลุ่มและจับสลากสมาชิกที่จะยืมใช้ เสร็จการประชุมรับประทานต้มไก่ประดู่หางดำ
 สอนกันทุกอย่างตั้งแต่เลี้ยง ส่งเชือด จนถึงการขาย การทำบุญชี

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราฯ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจากทั้ง ๑๘ อำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และนักศึกษาฝึกงานจากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหานคร กรุงเทพฯ ร่วมออกบริการคลินิครักษาสัตว์ ในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามของวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี( แม่กก )เชียงราย  และยังเป็นการจัดงานครบรอบ ๔๐ ปีของวิทยาลัยฯด้วย มีการออกร้านจัดนิทรรศการต่างๆมากมาย
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ออกบริการทำหมันสุนัข แมว บ้านดอยศิริ ตำบลดงมหาวัน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งออกบริการทำหมันสุนัขแมว บ้านดอยศิริ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางบ้าน ตามคำเรียกร้องจากอาสาปศุสัตว์ที่แจ้งว่ามีเกษตรกรอยากรับบริการดังกล่าวและตั้งใจจะทำหมันสุนัขแมวของวัดด้วยแต่ปรากฏว่าของวัดจับไม่ได้เลย  โดยการนี้บริการฟรี ได้ผลงานทำหมันและตอน ๙ ตัว รักษาพยาธิจำนวน ๕ ราย พร้อมกันนั้นได้ตั้งโต๊ะรับบริจาคเงินสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือเพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี ได้รับเงินบริจาค ๔๔๐ บาทด้วย


วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

กรมทหารราบที่๑๗ กองพันทหารราบพัน ๓ เชียงราย มอบควายให้ชมรมกองหนุนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 กรมทหารราบที่๑๗ กองพันทหารราบพัน ๓ ค่ายเม็งรายมหาราชเชียงราย  มอบควายให้ชมรมกองหนุนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๒ ตัว นำมาทำตั๋วรูปประพันธุ์ที่อำเภอ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ เลี้ยงขยายไปเรื่อยๆ


เยี่ยมชมและเป็นพยานในการรับควายทั้งสองตัว หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงรายวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่วมงานประกวดไก่ของดีอำเภอเวียงชัย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นคณะกรรมการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอเมือง ปศุสัตว์อำเภอขุนตาลและปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ในกิจกรรมการประกวดไก่ชน ของดีอำเภอเวียงชัยเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามสวนสาธารณะหนองหลวง 

  นายอำเภอเวียงชัย มาร่วมชมและให้กำลังใจการประกวดไก่

ไก่ที่ได้รางวัลประเภททั่วไปสวยงาม