วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เวียงเชียงรุ้ง ร่วมเปิดโครงการมอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้าสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง มีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการเปิดและปล่อยแถวตำรวจและอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ร่วมงานหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและฉลอง ๕๐ ปี บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานเปิดป้ายหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและฉลอง ๕๐ ปี บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ชาวบ้านสันไทรงาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานได้เป็นอย่างดี
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อีกหนึ่งของความภูมิใจของคนเลี้ยงโค

หน่วยผสมเทียมของ นพค. ๓๕ ได้นำโคของเกษตรกรจากเวียงเชียงรุ้งไปร่วมประกวดที่อำเภอสามเงา จังหวัดตากเมื่อวันที่ ๒๒ธันวาคม ๒๕๕๗ได้รับรางวัลมาสองรางวัล น่าภูมิใจแทนพี่น้องคนเลี้ยงโค หนึ่งในนั้นเป็นของนายเฉลิม สุขเกษม อาสาปศุสัตว์ที่รักการเลี้ยงโค ขอให้ตั้งใจเลี้ยงกันต่อไปนะครับ

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์โครงการอำเภอเคลื่อนที่

 
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนางสาวรัฐญาพร  สุริยเสน และนางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล ออกบริการประชาชนด้านการเกษตรปศุสัตว์ ในโครงการอำเภอเวียงเชียงรุ้งเคลื่อนที่ บ้านตาดควัน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าซาง  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีประชาชนมารับบริการจำนวน ๒๘ รายวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชุมเสวนากลุ่มเข้มแข็งและอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการประชุม เสวนากลุ่มเข้มแข็ง และอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญชวน มะลัยโย บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นการนำกรรมการจำนวน ๑๐ คนของกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน มาเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในส่วนเกษตรกรที่เข้าอบรมก็เป็นทั้งสมาชิกกลุ่มทั้งหมดชึ่งเป็นผู้ที่เคยอบรมจากศูนย์เรียนรู้มาแล้ว ได้มารับฟังและเรียนรู้จากของจริงที่นายบุญชวน นำมาบรรยาย ตลอดจนให้ทุกคนนำความสำเร็จของตนเองมาเล่าให้สมาชิกรับทราบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลออกไป โดยได้คัดไว้ ๓ ราย ที่จะเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปในอนาคต วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่มาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และทุกๆอำเภอ มีประะชาชนมารัับบริการจำนวนมากประชุมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว One Health

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรค โดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ระหว่างหน่วยงาน สาธารณสุข ปศุสัตว์ และท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโพธิ์วดล เชียงราย  เจ้าภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก พร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทั่วสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มี  นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ท่านปศุสัตว์เขต ๕ มาเป็นประธานเปิดและใหคำชี้แนะการดำเนินการที่ผ่านมา  และสุดท้ายอวยพรปีใหม่ให้ทุกๆคนด้วย

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร่วมทีมกรรมการตัดสินประกวดสัตว์ที่เทศบาลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมทีมกรรมการตัดสินประกวดสัตว์ที่เทศบาลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย