วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวิจัยไก่ประดู่หางดำ บ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมเกษตรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ชี้แจงการร่วมกันทำวิจัย วิธีขั้นตอนการดำเนินการโครงการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเป็นอาชีพสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน ตลอดจนสอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงไก่ แนะการหยอดวัคซีน การขออนุญาตสร้างโรงชำแระ บรรจุไก่สด เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพอย่างครบวงจร


วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

ร่วมประชุมการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมพิจารณาหาแนวทางวิจัย การจัดตั้งสหกรณ์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง กับคณะประสานงานโครงการวิจัยโครงการการบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อจัดทำแผนการผลิต ตลาด สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย.การกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการในปีที่ 3และการกำหนดมีเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการผลิต การตลาดร่วมกับในรูปแบบสหกรณ์เครือข่าย ได้มาตรฐาน และเป็นระบบการจัดการที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืน.ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่.ทั้งนี้ให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรนำไปทำได้จริง

ร่วมเป็นกำลังใจคณะทำงาน แพทย์ พยาบาล และทุกภาคส่วนที่ในโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังคณะทำงาน แพทย์ พยาบาล และทุกภาคส่วนที่ในโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับกองบัญาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่ ให้บริการจัดชุดตรวจรักษาทางทัตกรรม รวมถึงการตรวจสุขภาพการให้บริการสุขภาพสาธารณสุขปฐมภูมิ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าดูแลสุขภาพให้กับเด็ก เยาวชน ประชานที่ด้อยโอกาส วันที่๒๐,๒๑,๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนห้วยหมากเอียก โรงเรียนอนุบาลบ้านเหล่า โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตามลำดับ


ร่วมงานหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ รั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่จังหวัดลำปาง

 นางสาวอรอนงค์ พิมพ์คำไหล นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุระะ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมสัมนาวิชชาการ เรื่อง การพัฒนาการตลาดโอกาสและอนาคตไก่พื้นเมืองไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งานหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ รั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหลังจากนั้นร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดสุ่มไก่ มอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ชนะการแข่งขันด้วย


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการรณรงค์ทำวัคซีนในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

สำนักงานปศุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำวัคซีนในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยดำเนินการมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและ สาธิตการผสมน้ำยาการพ่น ที่ถูกต้อง ให้เจ้าของสนามชนไก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ เจ้าของโรงเรือนโค กระบือ เพื่อพ่นเล้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต่อไปนอกจากนั้นก็ได้มอบให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านไปดำเนินการพ่นในหมู่บ้านด้วยอีก ๒๗ ราย ในพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบลที่รับผิดชอบ

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยหมากเอียก(ในโครงการช่วยเหลือความยากจน)


 นายสุพล ปานพาน ออกดำเนินการประชุมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยหมากเอียก ที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจำนวน ๓๖ ราย ปรากฎว่าที่ผ่านมามีไก่ป่วยตายไปจำนวนมากพอสมควร และได้ปรึกษาหารือเพื่อจะได้จัดหาใหม่มาทดแทน สมาชิกแนะว่าต้องชื้อไก่ที่มาจากรายย่อยมาเลี้ยงเนื่องจากไม่ต้องมาปรับตัวเหมือนกับที่นำมาแจกที่มาจากฟาร์มใหญ่ การเลี้ยงรอดจะสูงขึ้น  ส่วนที่ได้รับบางรายมีตัวผู้มาก ตัวเมียเริ่มวางไข่แล้ว  นอกจากนั้นมีการนำเสนอการทำกองทุนยาเวชภันฑ์ และกองทุนอาหาร