วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

"ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นมือง บ้านดงชัย หมู่ 2 ตำบลทุ่งก่อ"


วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา ใจตาวงค์ พนักงานจ้างเหมาชุดเฉพาะกิจไข้หวัดนกและนาย จันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตว์บาล ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก แนะนำการจัดการ ฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐาน GFM แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกร และได้ให้คำแนะนำในการดูแลเลี้ยงสัตว์ในอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นพิศษด้วย ณ.บ้านดงชัย หมู่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายจำนวนเกษตรกร 1 ราย จำนวนไก่พื้นเมือง 71 ตัว ไกพันธุ์ไข่เพศผู้ 142 ตัว เป็ดเทศ 13 ตัว กระบือ 1 ตัวตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

"ออกพื้นที่เยี่ยมกลุ่มโค-กระบือบ้านห้วยหมากเอียกเหนือ หมู่ 8 ตำบลป่าชาง"

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข
 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์
อำเภอ และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มกระบือบ้านห้วยหมากเอียกเหนือ
หมู่ที่ 8ตำบลปาชาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ติดตามการเกิดลูกตัวที่ 1 ของแม่กระบือที่ยืมของ
โครงการฯและรายงานการจัดเก็บเงินออมของกลุ่ม จำนวนสมาชิก 10 ราย


สำนักงานปศุสัตว์อำภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย