วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาและโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ บ้านร่องปลาขาว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งจังหวัดที่ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ช่วงเช้าก่อนพิธีเปิดมีเกษตรกรทยอยมารับบริการมากพอสมควร
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งกับไก่ประดู่หางดำที่นำมาแจกเป็นรางวัลในงาน
ชิมกาแฟสดจากวาวีที่สูง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานเปิด

บริเวณซุ้มนิทรรศการของปศุสัตว์

ท้องถิ่นเทศบาลห้วยสักมาบริการสถานที่อย่างดี
มีทุกหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม ธกส.ก็มาแจกน้ำดื่ม
ก่อนการจัดกิจกรรมเพื่อแจกไก่ประดู่หางดำ

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

มีมาประจำเกือบทุกวัน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บริการผ่าตัดทำหมันรักษามดลูกอักเสบของเกษตรกรบ้านหมู่ ๑ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ติดตามการปรับปรุงสถานที่ดำเนินการไก่แช่แข็งและประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกติดตามการปรับปรุงโรงเชือดชำแระไก่และประชุมกลุ่มเลี้้ยงไก่ปรดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
หัวข้อหารือในวันนี้มีเรื่องการจัดการการเงินขายไก่แช่แข็งงวดที่ผ่านมา การประชุมกลุ่มประเมินมาตรฐานชุมชน การปรับปรุงโรงฆ่าไก่และบรรจุไก่แช่แข็ง และข้อมูลจำนวนไก่ที่ได้ออกสำรวจ สุดท้ายสอบถามปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆของกลุ่ม


ต้องมีการปรับขนานใหญ่ งบประมาณยังหาอยู่ไม่รู้จะมาจากไหน
บรรยากาศการประชุมกลุ่ม มีเกษตรกรจากบ้านน้ำตกพัฒนาที่สนใจการเลี้ยงไก่มาสังเกตการณ์ด้วย
สุดท้ายของแถมปฏิทินการเลี้ยงไก่

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ผ่าตัดทำหมันเพราะแท้งลูกคลอดยาก

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ มีเจ้าของแมวนำมารักษา ๒ ราย ป่วยเป็นมดลูกอักเสบทั้งสองตัว ตามเคยไม่อยากได้ลูกชื้อยาคุมไปฉีด อันตรายจริงๆการใช้ยาคุมที่ไม่ถูกต้อง ช่วยผ่าตัดทำหมันถาวรเรียบร้อย

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโป่ง

มีมติให้นานเฉลิม สุขเกษม เป็นประธานกลุ่ม
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ดำเนินการประชุมเกษตรกรบ้านโป่ง ที่สนใจการเลี้ยงควายแบบประณีตยั่งยืนตามที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ควาย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีการแนะนำ การแลกเปลี่ยนต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจดีแล้วจึงลงมติให้ตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโป่ง ได้มอบหมายภาระกิจต่างๆให้กรรมการที่ได้ตั้งขึ้น เตรียมความพร้อมที่ดำเนินการขึ้นทะเบียน แนวทาง เป้าหมายของกลุ่มตามลำดับขั้นตอนต่อไป
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอรับเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่ม

นายจันทร์ รักลีน ดำเนินการประชุม


วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

เวียงเชียงรุ้งครบรอบ ๒๐ปี และประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ปี๒๕๕๘

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง “การจัดงานครบรอบ๒๐ปีอำเภอเวียงเชียงรุ้งและป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๘" เช้าใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน การรวมกิจกรรมหลากหลายทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และสงเสริมประเพณีอันดีงามของล้านนาให้สืบต่อไป