วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เก็บตัวอย่างswabไก่ประดู่หางดำเพื่อตรวจโรคก่อนย้ายที่เลี้ยงใหม่

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนายหริพันธ์ มณีจันททร์สุข ปศุสัตว์ตำบล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชชียงรุ้ง ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างswabไก่ประดู่หางดำเพื่อตรวจโรคก่อนย้ายที่เลี้ยง ที่บ้านประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง เมื่อเ้าวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

คุณครูชาวนา - เดชา ศิริภัทร 2_2

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสันไทรงาม

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมพบกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านสันไทรงาม เพื่อติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรค การเลี้ยงไก่ การปรับปรุงเล้าโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน การจัดการอาหารอินทรีย์อาหารหมัก การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ การตรวประเมินแบบมีส่วนร่วม การวางแผนอบรมการทำอาหารทบทวนและการแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งรับฟังปัญหาอุปสรรคจากเกษตรกร

นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ

นางสาวยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยนักวิจัย รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงฟาร์มของแต่ละราย

การแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่บ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมชมการแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อทำเป็นไก่สดแช่แข็งจำหน่ายในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีท่านพัฒนาชุมชนอำเภอท่านใหม่ เยี่ยมชมและชิมไก่ประดู่หางดำของกลุ่มด้วย มีหน่วยทหารชุดมวลชนสัมพันธ์มาร่วมสังเกตุการณืด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ฝากผลงานผลิตภัณฑ์ไก่ฯเป็นสินค้าโอทอปประเภทอาหารของอำเภอด้วยนะครับ)

กนกพร เหล่าสาย พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เก็บตัวอย่างเลือดไก่ กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินงานเก็บตัวอย่างเลือดไก่เพื่อส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเชิลในไก่พื้นเมืองฟาร์มสาธิตบ้านห้วยห้าง ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ ตัวอย่าง ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนต่อไป


วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ที่บ้านดงชัย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัยในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่มีศักยภาพแบบบูรณาการครบวงจรเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งก่อ  เพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงปศุสัตว์ ตามที่ได้จากการประชาคมวิเคราะห์ปัญหาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรเมื่อการประชุมครั้งก่อน  ทั้งนี้ได้แนะนำการจัดการ การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่เกษตรกรมีปัญหาเรื่องมีขนอ่อนเยอะควรเลี้ยงนานขึ้นให้ได้น้ำหนักขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ ๑.๕ ก.ก.จึงจะลดปัญหาขนอ่อนได้ ได้เนื้อเยอะและยังคงอร่อยเหมือนเดิม   การใช้พ่อไก่ประดู่หางดำมาผสมสร้างลูกไก่ขุนขายในชุมชน  การทำวัคซีนป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอใช้ที่ทำการกำนันเป็นแหล่งกระจายวัคซีน  การขอความช่วยเหลือพ่อแม่พันธุ์สัตว์  ชี้แจงระเบียบการขอรับบริการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ  ตอบปัญหาต่างๆของเกษตรกรจนเป็นที่พอใจ เสร็จจากการชี้แจงได้มอบเวชภัณฑ์ วัคซีน น้ำยาฆ่าเชื้อ เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เกษตรกรวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บริการสุขภาพแพะบ้านเวียงคำฟ้าราชพลี


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง พร้อมทีมงานปศุสัตว์ตำบล นักศึกษาฝึกงาน ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนวัว และแพะ เก็บตัวอย่างเลือดแพะ  ถ่ายพยาธิแพะ ในหมู่บ้านเวียงคำฟ้า หมู่ที่๙ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สรุปมีรับบริการวัวชน ๔ ตัว แพะ ๑๙ ตัว ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของวัว และแพะเป็นอย่างดี ตลอดจนผู็ใหญ่บ้านเวียงคำฟ้าที่ประสานงานให้ ขอขอบคุณไว้ ณโอกาสนี้
ร่วมพิธีไหว้สาสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จย่า เนื่องในวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง เชียงราย เช้าวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านปงเคียน


 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่มีนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและนางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน ปศุสัตว์ตำบล ร่วมออกบริการประชาชน ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙


วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปศุสัตว์ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๕๙ ณ แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ แปลงสาธิตนาข้าว หมู่ที่ ๒ บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดงาน และมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๓๐๐ คน เสร็จจากพิธีเปิดได้พบปะเสวนากับเกษตรกรรับทราบปัญหาต่างๆด้านปศุสัตว์ ตลอดจนชี้แนะแนวทางการแก้ไขด้วย


วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กรมปศุัตว์จัดสรรเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยี่ด้านอาหารสัตว์ปี ๒๕๕๙

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ดำเนินการจัดสรรเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ที่ได้รับจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ให้แกนนำและเครือข่ายตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และที่กลุ่มอนุรักษ์กระบือห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ต้องปลูกอย่างไร
 แนะนำการปลูกการดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ การใส่ปุ๋ย

แบ่งกันไปตามพื้นที่
อย่าลืมลงลายมือให้ด้วยเป็นหลักฐานแจกจริง

 เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่นำมามอบให้มีหลายชนิดเช่น หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าพลิแคททูลั่ม และกระถิน อ่านฉลากก่อนปลูก

 มีการบันทึกภาพการมอบรวมหมู่ที่มารับเอง เป็นที่ระลึก