วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

"ลงพื้นที่ประเมินราคาลูกสัตว์ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน เพศเมียและเพศผู้ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง"

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข"ลงพื้นที่ประเมินราคาลูกสัตว์ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน เพศเมียและเพศผู้ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง"

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดย นางแสงจันทร์ พินิจ เจ้าพนักงาน

สัตวบาลชำนาญงาน และนางสาวกาละเกศ หอมดอกพลอย เจ้าพนักงนสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมกับ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ และนางยุพา คำสมุด พนักงาน

จ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ลงพื้นที่ประเมินราคาลูกสัตว์ตัวที่ 1

อายุครบ 18 เดือน ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวนเกษตรกร 12 ราย แยกเป็นกระบือเพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 3 ตัวและโคเพศเมีย 2 ตัว เพศผู้ 2 ตัว โดยได้ทำตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือฯในการประเมินราคาลูกสัตว์ตัวที่ 1 ตามน้ำหนักตัวของกระบือและโคสำนักงานปศสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โทร..08 -9838 -1597, E-mail..amp5717@dld.go.th