วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มอบปัจจัยการผลิตห้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมGFM

 เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบปัจจจัยการผลิตสำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ผ่านการอบรมฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคที่ดีและได้รับการประเมินเบื้องต้นแล้ว ได้แก่ นายสุรพงค์ มณีวรรณ, นายประสงค์ อุ่นติ๊บ, นายอินทร นัยติ๊บ นายบุญชวน มะลัยโย, นายแก้ว กาจีนะ นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข นายติ๊บ บั้งเงิน  เพื่อเป็นการให้วัญกำลังใจในการสร้างฟาร์มต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน


ไม่มีความคิดเห็น: