วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

"อบรมการใช้เครื่องอัดฟางต่อพ่วง และทำสัญญายืม"

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาล สำนักงานปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเกษตรกรกลลุ่มโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนาเข้าร่วมอบรมตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมการใช้เครื่องอัดฟางต่อพ่วง และจัดทำสัญญายืม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเครื่องอัดฟาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 10 กลุ่ม 10 อำเภอ เข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำหน่ายเครื่องอัดฟาง มาเป็นวิทยากร ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรมีความสนใจและตั้งใจในการอบรมในครั้งนี้มาก เพื่อจะได้นำความรู้ เทคนิคต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมมีผู้ร่วมดำเนินการอบรมฯ จำนวน 40 คน






ไม่มีความคิดเห็น: