วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งตรวจเยี่ยมติดตามผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์"


เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และสำนักงานประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายจิระพัฒน์ สัมมะวัฒนา ประมงอำเภอ พร้อมกับทีมงาน เจ้าหน้าที่บริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ออกตรวจเยี่ยมติดตามร้านขายอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมส่งมอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่ 3 ตำบล รวมจำนวน 28 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น: