วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างเลือดไก่พื้นเมืองที่ได้รับการหยอดวัคซีนนิวคาสเชิล ตามเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจำนวน  ๓ หมู่บ้าน ๆละ ๔ รายๆละ ๕ ตัว  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เสร็จแล้วจัดส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายส่งตรวจต่อไป
   เพื่อเป็นการติดตามผลการให้วัคซีนของฝูงไก่และเป็นหลักฐานทางวิชาการเพื่อให้ประเทศคู่ค้าเกิดความมั่นใจ
โรคนิวคาสเซิลเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ และทำความเสียหายมาก ทั้งในระบบการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้าน และการเลี้ยงไก่เป็นอุตสาหกรรม นอกจากโรคนี้จะทำความสูญเสียแก่ตัวไก่โดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคนิวคาสเซิล และให้เกิดความมั่นใจกับประเทศผู้ซื้อสินค้าเนื้อไก่จากประเทศไทย กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เช่น พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น พื้นที่ที่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ รวมถึงพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม เช่นพื้นที่ในเขตกันชนรอบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ โดยมีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลทุกๆ ๓ เดือน และส่งเสริมให้การเลี้ยงไก่ระบบฟาร์มให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์แนะนำด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการติดตามผลการให้วัคซีนของฝูงไก่และเป็นหลักฐานทางวิชาการเพื่อให้ประเทศคู่ค้าเกิดความมั่นใจ กรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลขึ้น รายละเอียดทั้งหมดของโครงการฯ

ไม่มีความคิดเห็น: