วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมคลินิคเกษตรฯมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรกล่าวรายงาน และนำเยี่ยมการให้บริการแต่ละคลีนิค ณ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เยี่ยมสอบถามเกษตรกรที่มาติดต่อขอรับบริการ อย่างไกล้ชิด

รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมรับเสด็จที่อำเภอพาน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: