วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นำเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองศึกษาดูงาน

 นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สำหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๗ คนเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดพะเยาในช่วงเช้าและที่ประยูรฟาร์ม บ้านหนองผักจิก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในช่วงบ่าย วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายชยุต ดงปาลีธรรม์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยาแนะนำสถานีและเส้นทางแนวโน้มความสำคัญของอาชีพการเลี้ยงไก่ ตลอดจนการจัดระบบมาตรฐานฟาร์ม
นายสะอาด ชาวเวียง นักวิชาการสัตวบาล วิทยากรบรรยายการเลี้ยงไก่ในสถานีและนำเข้าชมการจัดการการเลี้ยงไก่ไม่มีความคิดเห็น: