วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ปศุสัตวออกพื้นที่ช่วยวัวคลอดยากบ้านปงบน

เมื่อเช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ผู้ช่วยปศุสัตว์เฉพาะกิจ ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยวัวคลอดยากของนางพลอย สุทธิประภา บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตามที่ได้รับแจ้งจากอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน สามารถช่วยแก้ไขให้เรียบร้อย
สาเหตุ
1. ลูกโคมีขนาดใหญ่เกินไป
2. โคสาวได้รับการผสมพันธุ์ในขณะที่ยังมีน้ำหนักน้อยเกินไป (ต่ำกว่า 350 ก.ก. โดยเฉพาะในโคพันธุ์ผสมขาว-ดำ) ทำให้ในระยะคลอดขนาดอุ้งเชิงกรานไม่สามรถขยายได้กว้างพอที่จะให้ลูกโคคลอด ออกมาตามปกติได้
3. ลูกโคอยู่ในสภาพผิดท่า
4. เกิดการบิดหมุนของตัวมดลูกทำให้ปากช่องคลอดบิด (uterine torsion)
5. แม่โคแก่หรือผอม ขาดอาหาร ทำให้ไม่มีแรงเบ่งในระยะคลอด

การแก้ไข

ควรตามสัตวแพทย์มาทำการแก้ไข โดยการล้วงจัดท่าและดึงลูกโค หรือผ่าตัดนำลูกโคออกมา

การป้องกัน

1. ไม่ควรผสมโคสาวที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 350 ก.ก.
2. ในระยะ 1-2 เดือนก่อนคลอด ควรเตรียมแม่โคให้มีคะแนนรูปร่างอยู่ประมาณ 3.0-3.5 ในระยะคลอด โดยการเพิ่มปริมาณสารอาหาร แร่ธาตุ วิตามินให้พอเพียง และให้แม่โคได้ออกกำลังกายตามสมควรไม่มีความคิดเห็น: