วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ปี 2556"

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ปี 2556" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556    โดยได้รับทราบแนวทางการพัฒนาเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี และหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของเกษตรกร ท้ายสุดได้ระดมสมองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอทั้ง 5 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อ.เมือง,พาน,แม่สาย,เชียงของ เวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยคุณอรอนงค์ พิมคำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: